RSS

Notices and Releases

REAL 1 (0 comments)

מציאות - ראשון

דף 01-02
כותרת: ראשון.

דף 03
-

דף 04
-

דף 05-06
-

דף 07
-

דף 08
תלמידים: זה נומיה... // נומיה-קון. // תראו, יש לו אפרו... // הוא לא היה מושהה...? / אולי הוא חזר לקחת את הדברים שלו או משהו כזה.
נומיה: היי! // איפה השולחן שלי?
תלמידים: אה...
נומיה: הוא שם? // אה, תשכחו מזה.. // היי, אוקאזאקי.
אוקאזאקי: הא?

דף 09
נומיה: את זוכרת שבשנה הראשונה היה מכתב בתוך התיק שלך? / שבו כתוב "באהבה מ-נ'" // זה הייתי... אני!!!
אוקאזאקי: המכתב...
Read More " "
Posted as translation
Thanks: 0 / Views: 935