rokkaku

  1. Brandnewkid

    Discussion What the Hell? How Did Makinofuji Make it to the U-17, But ...

    Rokkaku didn't? With the likes of Ao Kentaro and Saeki, no less?
  2. Jyten

    Favorites Favorite Team

    So, what's your Favorite Team?? Hikogashima Tsubakikawa Gakuen Echigo Daira Daini Aihara Daiichi Fudoumine Ginka Gyokurin Hyoutei Gakuen Ikari Itoguruma Jousei Shounan Kakinoki Kasumi Daiyon Kyouyou Midoriyama Nashikari Gakuen Ooguchi Minami Rikkai Daigaku...
Top